19 stycznia 2018

Słowo na dziś

24 KWIETNIA
ODPOCZNIJ W SPOKOJNEJ PRZESTRZENI, jaką jest Moja Obecność, a Ja przygotuje cie ma ten dzien. Czekaj na Mnie z głęboką ufnością, opromieniony Blaskiem Mojej Łaski. Zatrzymaj sie i we Mnie uznaj Boga. Możesz Mi ufać zarówno czynnie ,jak i biernie. Kiedy odpoczywasz w Mojej obecności skupiając na Mnie swoje myśli, buduje miedzy nami więzi zaufania. Jeśli chcesz ufać aktywnie, musisz dawać Mi dowody swojej ufności w obliczu rożnych życiowych zdarzeń. Jestem z tobą w każdej chwili, więc nie masz powodu do strachu. Twój lek często znajduje wyraz w przesadnej skłonności do planowania. Twój umysł tak nawykł do tego sposobu myślenia ,ze dopiero teraz zaczynasz zdawać sobie sprawę z siły tej skłonności i tego, jak zło wpływa na naszą bliskość. Gdy tylko uświadomisz sobie, że znów zbaczasz na te dobrze wydeptana ścieżkę okaż skruchę i oprzyj się swojej skłonności. Wróć do Mnie, który zawsze czekam na ciebie w chwili, która właśnie trwa. Przyjmę cie z powrotem bez potępienia.
Ps 46,11;Rz8,1

Ewangelia
(J 10, 22-30)
Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: "Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!" Rzekł do nich Jezus: "Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".
Oto Słowo Bożę

23 KWIECIEŃ
PATRZ NA MNJE. ZWRACAJ SIE DO Mnie nie tylko po wskazówki , ale też zgoda na podjęcie określonego działania. Jeśli gdzieś cie poprowadzę, zawsze wcześniej zaopatruje cie we wszystko , czego będziesz potrzebował. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyś w każdej sytuacji szukał Mojej woli. Na świecie jest wiele wypalonych chrześcijan, którzy myślą, że więcej znaczy lepiej, i uważają ,że mówienie "nie" jest wbrew zasady duchowym. Aby poznać Moja wole, musisz spędzić ze Mną czas, ciesząc sie Moja Obecnością. Nie jest to uciążliwy obowiązek, lecz wspaniały przywilej. Pokaże ci ścieżkę życia pełnej radości u Mojego boku i rozkosze na wieki po Mojej prawicy
Ps141,8; Ps 16,11

Ewangelia
(J 12, 24-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec".
Oto słowo Bożę

22 KWIECIEN
SŁUCHAJ MNIE NIEUSTANNIE. Mam ci tak wiele do przekazania ; tyle osób i spraw należy otoczyć modlitwą. Tłumiąc wszelkie rozproszenia przy pomocy Mojego Ducha, uczę cie coraz bardziej skupiać uwagę na Mnie. Idź ze Mną w świętym zaufaniu i zamiast starać sie dostosowywać wszystko do swoich planów, żywo reagując na Moje inicjatywy. Umarłem , aby cie uwolnić , a to wiąże sie z wolnością od kompulsywnego planowania. Gdy w twojej głowie wirują tysiące myśli, nie jesteś w stanie usłyszeć Mojego głosu. A umysł zaprzątnięty planami oddaje hołd bożkowi kontroli. Porzuć bałwochwalstwo i ponownie zwróć sie ku Mnie. Słuchaj Mnie i żyj w obfitości!
J8,36; Prz19,21;J10,27

Ewangelia
J 10, 11-18
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».
Oto Słowo Boże

21 KWIETNIA
POZWÓL MI PRZEJĄĆ KONTROLE NAD TWOIM UMYSŁEM. Umysł to najbardziej niespokojna, niezdyscyplinowana cześć istoty ludzkiej. Już dawno nauczyłeś sie panować nad swoim językiem, ale twoje myśli wciąż stawiają opór twojej woli i skłaniają sie przeciwko Mnie. Ponieważ człowiek stanowi ukoronowanie działa stworzenia, ludzki umysł jest cudownie skomplikowany. Zaryzykowałem wszystko, dając ci swobodę samodzielnego myślenia. To Boski przywilej, który juz zawsze będzie odróżniał cie od zwierząt i maszyn. Uczyniłem sie na Moj obraz ,niebezpiecznie bliskim bóstwu. Chodź odkupiłem cie własna krwią, twój umysł pozostaje ostatnim bastionem rebelii. Otwórz się na Moją promienna Obecność, niech Moje Światło przeniknie twoje myśli. Gdy Mój Duch panuje nad twoim umysłem, napełniasz się Życiem i Pokojem
Rdz1,26-27; Rz8,6

Ewangelia
(J 6, 55. 60-69)
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?" Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: "To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą". Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: "Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca". Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: "Czyż i wy chcecie odejść?" Odpowiedział Mu Szymon Piotr: "Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym".
Oto Słowo Boże

20 KWIECIEŃ
NIE LĘKAJ SIE, ponieważ jestem z tobą. Usłysz, jak mówię do twojego niespokojnego serca; Umilknij, ucisz się. Bez względu na to, co sie stanie, nie opuszcza cie i nie porzucę. Niech to zapewnienie przeniknie twój umysł i serce, aż wybuchniesz wielka Radością. Choćby waliła sie ziemia i góry zapadły w otchłań morza, nie masz powodu do strachu! Media niezmordowanie przekazują złe wieści-na śniadanie, obiad i kolacje. Jeśli będziesz żywił sie strawą, która ci serwują, szybko zrobi ci sie niedobrze. Zamiast koncentrować sie na transmisjach wciąż nowych wiadomości, dostrój sie do żywego słowa- Tego ,kiedy jest zawsze takie samo. Jeśli Pismo przeniknie twój umysł i twoje serce ,będziesz pokonywał drogę Życia pewnym, miarowym krokiem. Chodź nie wiesz ,co wydarzy się jutro, możesz być absolutnie pewien ostatecznego celu swojej podróży. Ująłem cie za prawice i przyjmę cie na koniec do chwały
Mi 4,39; PWT 31,6; Ps 46,3;Ps73,23-2

Ewangelia
(J 6, 52-59)
Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki". To powiedział, nauczając w synagodze w Kafarnaum.
Oto Słowo Boże

19 KWIETNIA
KOCHAM CIE bez względu na to, jak sie spisujesz. Czasem czujesz niepokój, zastanawiając sie czy postępujesz na tyle dobrze, aby być godnym Mojej Miłości. Odpowiedz na to pytanie zawsze brzmi "nie", bez względu ma to, jak wzorowe jest twoje zachowanie. Twoje uczynki i Moja Miłość to dwie zupełnie rożne kwestie. Ukochałem cie wiekuista miłością, która płynie z wieczności, nie znając granic i nie stawiając warunków. Okryłem cie płaszczem sprawiedliwości ma wieki-nic i nikt nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego właśnie twoje osiągnięcia jako chrześcijanina nie maja żadnego wpływu na miłość, jaką cie darze. Zresztą nie potrafisz nawet dokładnie ocenić ,jak ci idzie. Zawężona ludzka perspektywa i nieustanne zmiany której podlega twoje ciało, wypaczają twój osad. Przynieś Mi swój niepokój o własne sprawowanie ,a w jego miejsce przyjmij Moja nieprzemijająca Miłość. Staraj sie nieustannie pamiętać o Mojej kochającej Obecności, która towarzyszy ci we wszystkim, co robisz , a ja pokieruje twoimi krokami.
JR 31,3: Iz 61,10;Ps 31,17; Ps 107,8

Ewangelia
(J 6, 44-51)
Jezus powiedział do ludu: "Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata".
Oto Słowo Bożę

18 KWIECIEŃ
NIEUSTANNIE OFIAROWUJE CI SWÓJ POKÓJ. Płynie on szerokim strumieniem z tronu łaski. Podobnie jak Izraelici nie mogli poczynić zapasów manny, tak i ty nie możesz poczynić zapasów Pokoju. Konieczność codziennego zbierania manny nie pozwalała Izraelitom zapomnieć o tym, że są ode Mnie całkowicie zależni. Tobie również daje tylko tyle spokoju, ile w danej chwili potrzebujesz. Czynie to, gdy przychodzisz do Mnie w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Gdybym ofiarował ci nieprzemijający pokój, który w żaden sposób nie wiązałby się z Moja Obecnością, mógłbyś wpaść w pułapkę samowystarczalności. Oby tak sie nigdy nie stało. Stworzyłem cie tak, abyś potrzebował Mnie w każdej chwili. W miarę jak jesteś coraz bardziej świadom tego ,jak bardzo Mnie potrzebujesz, rośnie tez twoje przekonanie o całkowitej wystarczalności Moich dóbr. Mogę zaspokoić każda twoja potrzebę, ani odrobinę nie uszczuplając przy tym swoich zasobów. Przybliż sie z ufnością do tronu łaski, przyjmując Moj pokój z wdzięcznym sercem.
WJ 16,14-20 FLP 4,6-7.19 Hbr 4,16

Ewangelia
(J 6, 35-40)
Jezus powiedział do ludu: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym".
Oto Słowo Boże

17 KWIECIEN
UCZĘ CIĘ STAŁOŚCI. Zbyt wiele rzeczy sprawia, że tracisz Mnie z oczu. Wiem ze żyjesz w świecie obrazów i dźwięków , ale nie powinieneś być niewolnikiem tych bodźców. Możesz patrzeć na Mnie w każdej sytuacji, bez względu na to co sie dzieje. I właśnie takiej stałości dla ciebie pragnę. Nie zbaczaj ze swojej drogi, gdy zdarzy sie cos niespodziewanego. Reaguj ze spokojem i pewnością ,pamiętając , że jestem z tobą. Gdy tylko coś przykuje twoja uwagę, porozmawiaj ze Mną o tym. Dzięki temu będę dzielił z tobą radości i problemy; pomogę ci poradzić sobie ze wszystkim, cokolwiek sie zdarzy. Właśnie w ten sposób żyje w tobie i poprzez ciebie działam. To droga pokoju.
Ps 112,7 IZ 41,10

Ewangelia
(J 6, 30-35)
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".
Oto Słowo Boże

16 KWIECIEŃ
WZYWAM CIE DO życia pełnego wdzięczności. Chce, aby każda chwila twojej wędrówki była przesycona dziękczynieniem. Podstawą twojej wdzięczności jest Moja zwierzchnia władza Jestem Stworzycielem i Zarządcą wszechświata. Niebo i ziemia są pełne Mojej chwalebnej Obecności. Gdy pozwalasz sobie na krytykę lub narzekanie, zachowujesz się tak, jakbyś myślał, ze sam potrafiłbyś zarządzać światem lepiej niż Ja. Patrzysz na wszystko ze swojej ograniczonej ludzkiej perspektywy i dlatego może ci sie wydawać, że podejmuje niewłaściwe decyzje jako Zarządca. Gdybym odsłonił kurtynę i pozwolił ci zajrzeć do królestwa niebieskiego ,zrozumiałbyś o wiele więcej. Jednak stworzyłem cie tak , abyś postępował według wiary, a nie dzięki widzeniu. Z czułością chronię cie przed poznaniem przyszłości i wejrzeniem do świata duchów. Uznaj Moją zwierzchność ,dziękując Mi w każdym położeniu
Iz6,3:2 Kor 5,7 Tes 5,18

Ewangelia
(J 6, 22-29)
Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał".
Oto Słowo Boże

15KWIETNIA
Miej ufność i się nie lękaj. Masz wrażanie, że wiele rzeczy wymyka się spod twojej kontroli. Codziennie sprawy nie toczą sie tak, jak powinny. Czujesz się bezpieczniej ,gdy twoje życie jest przewidywalne. Pozwól , ze wprowadzę cie na skale wyższą od ciebie i wszystkiego , co widzisz wokół. Schroń sie pod osłoną Moich skrzydeł, gdzie jesteś w pełni bezpieczny. Gdy coś wybije cię ze znanego rytmy codzienności ,ściskaj mocno Moją rękę i szukaj okazji do rozwoju. Zamiast ubolewać nad utratą wygody, przyjmij wyznanie tego ,co nowe. Prowadzę cie z chwały w chwale, czyniąc cie zdolnym wejść do Mojego królestwa. Powiedz "tak" Mojemu działaniu w twoim życiu. Mniej ufność i sie nie lękaj
Iz12,2; Ps 61,3-5;aktor 3,18

Ewangelia
(Łk 24, 35-48)
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego".
Oto Słowo Boże